+386 1 600 80 87
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatek ni obvezen
* Podatek ni obvezen

Pogoji poslovanja
1. SPLOŠNA DOLOČILA • S.K.I.F.U.N. d.o.o. (v nadaljevanju agencija) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/rezervacije. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe/rezervacije, ki jo podpišeta agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje ali naročanja preko elektronske pošte oziroma prodaje po internetu, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko ali preko elektronske pošte oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.skifun.si  in www.citybreak.si. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

2. PRIJAVA • Potnik lahko rezervira in naroči turistični aranžma osebno v poslovalnici ali pri eni od njenih pooblaščenih turističnih agencij oziroma po telefonu ali preko elektronske pošte ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z agencijo pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali elektronski pošti ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju oz. se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je poslana v agencijo.

2a. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV NA SPLETU • Potnik je dolžan naročeno storitev plačati v roku 24 ur po opravljeni rezervaciji oziroma naslednji delovni dan v primeru rezervacije v petek, soboto, nedeljo in ob praznikih.Plačilo se izvede na transakcijski račun agencije. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, navodil za potovanje in posebnih pogojev oziroma ponudb tisti trenutek, ko je naročil posamezno ponudbo agencije preko interneta, saj so ti objavljeni na spletni strani agencije.
• V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani agencije, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.
• Internetna prijava potnika je mogoča najkasneje  1 dan pred pričetkom potovanja, razen v kolikor posebni pogoji agencije ne določajo drugače.

3. POSEBNE STORITVE • Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti itd.) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodiči itd.). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku agencije v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, ter v skladu z veljavnim cenikom te storitve na dan koriščenja, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.

4. PLAČILO • Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici agencije oziroma na njen transakcijski račun, v primeru telefonske prodaje ali pa elektronske pošte pa, ko stranka posreduje številko kreditne kartice  in je znesek nakupa avtoriziran. Ko potnik po telefonu ali preko elektronske pošte naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša  toliko kot je navedeno na predračunu ali računu in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter dokončno potrjuje rezervacijo. Preostali del vrednosti pogodbe/rezervacije mora potnik plačati v skladu z datumi in roki, ki so navedeni na predračunu ali računu. V primeru, da potnik svojih obveznosti ne poravna v rokih , kot so navedeni na predračunu ali računu,se šteje, da je potnik enostransko odstopil od pogodbe/rezervacije. Agencija v tem primeru smatra, da je potnik  enostransko odstopil od pogodbe/rezervacije in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz 7. točke teh Splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

5. PRTLJAGA • Agencija v času trajanja aranžmaja ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano prtljago, smučarsko opremo ali drugo opremo potnika, razen v primeru, ko je zavarovanje prtljage, smučarske ali druge opreme vključeno v ceno aranžmaja, kar je jasno razvidno iz pogodbe/rezervacije, sklenjene med potnikom in Agencijo. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. 

6. POTNI DOKUMENTI • Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je enostransko odstopil od pogodbe/rezervacije. Agencija v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum Agencija, ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje Agencije pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma Agencija potniku v nobenem primeru ne vrača.

7. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA  • Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 15. ure v poslovalnici, kjer se je prijavil ali preko elektronske pošte poslane na e naslov info@skifun.si. Pisne odpovedi, prejete po 15.uri, bo Agencija lahko obravnavala šele naslednji delovni dan. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima Agencija pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove potovanje, je dolžan Agenciji povrniti stroške odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov odpovedi potovanja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved. Višina stroškov odpovedi glede na datum potovanja, je sestavni del vsake pogodbe/rezervacije.

Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani Agencije ali pooblaščenega krajevnega agenta. Agencijo mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku potovanja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava agencija potniku 15 € administrativnih stroškov oz. po določilih organizatorja aranžmaja, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz 7. točke teh pogojev. V primeru, da potnik odstopi od pogodbe/rezervacije zaradi višje sile, ima agencija pravico do povračila svojih stroškov.
7A. POTNIKOVA ODPOVED SMUČARSKE VOZOVNICE • V kolikor potnik 7 dni pred začetkom veljavnosti naročene smučarske vozovnice odpove smučarsko vozovnico, znašajo stroški odpovedi smučarske vozovnice 10€ za vsako odpovedano smučarsko vozovnico.
7B. POTNIKOVA ODPOVED AVTOBUSNEGA PREVOZA • V kolikor potnik 28 dni pred odhodom avtobusnega prevoza odpove avtobusni prevoz, znašajo stroški odpovedi 100% za vsak odpovedan sedež na avtobusnem prevozu.
7C. POTNIKOVA ODPOVED ŠOLE SMUČANJA • V kolikor potnik 28 dni pred odhodom odpove naročeno šolo smučanja, znašajo stroški odpovedi 100% za vsako odpovedano šolo smučanja.

8. VREMENSKE IN SNEŽNE RAZMERE • Vremenske in snežne razmere niso razlog za odpoved potovanja sklenjenega v pogodbi/rezervaciji. Agencija ravno tako ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru,ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin (vreme, naravne nesreče, tehnične ovire…).

9. SNEŽNA GARANCIJA • Potnik lahko ob prijavi naroči in plača  snežno garancijo in sicer za vse pogodbe/rezervacije,ki vključujejo smučarsko vozovnico. Agencija na to možnost potnika tudi opozori ob sklenitvi pogodbe/rezervacije. V primeru sklenitve in plačila snežne garancije v vrednosti, ki je določena v pogodbi/rezervaciji,ima potnik pravico do povračila celotne vrednosti pogodbe/rezervacije samo v primeru, da je v celoti in v rokih poravnal vse svoje obveznosti.V primeru uveljavljanja snežne garancije se potniku povrne celotna vrednost pogodbe/rezervacije,zmanjšana za  vrednost stroška prijave,za vrednost rizika odpovedi in vrednosti snežne garancije.  Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačane vrednosti iz naslova snežne garancije takrat, ko je izbrani smučarski center v celoti zaprt izključno in samo zaradi pomanjkanja snega na dan začetka veljavnosti smučarske vozovnice, ki jo je potnik ob rezervaciji naročil in plačal pri agenciji. Pogoj za uveljavljanje snežne garancije je tudi plačilo celotne vrednosti po sklenjeni pogodbi/rezervaciji. V kolikor potnik ne plača celotne vrednosti pogodbe/ rezervacije nima pravice do uveljavljanja snežne garancije. Agencija je potnika o obratovanju izbranega smučarskega centra dolžna obvestiti najkasneje 24 ur pred začetkom veljavnosti smučarske vozovnice v pisni obliki preko e poštnega naslova, ki ga je potnik navedel v pogodbi/rezervaciji. Edini merodajni dokument o obratovanju naprav v izbranem smučarskem centru je uradni dokument upravljavca oz. lastnika smučišč. Dokument je dožna priskrbeti agencija. V primeru, da potnik ni naročil snežne garancije ob sklenitvi pogodbe-rezervacije, agencija iz naslova pomanjkanja snega in posledično neobratovanja vseh smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru potniku ni dolžna povrniti vplačane vrednosti po pogodbi/rezervaciji. Potnikovo odpoved namestitve zaradi pomanjkanja snega pa bo obravnavala po navedbah v splošnih pogojih in navodilih (7.točka splošnih pogojev Agencije).
 
10. SKIFUN GARANCIJA V PRIMERU ODPOVEDI POTOVANJA • Potnik lahko ob prijavi/rezervaciji  vplača  agenciji »Skifun garancijo v primeru odpovedi potovanja« ( v nadaljevanju »Skifun garancija«), ki mu zagotavlja vračilo vplačanih sredstev iz strani agencije v kolikor potniku najkasneje en dan pred začetkom potovanja nastanejo okoliščine, ki mu onemogočijo koriščenje storitev agencije, ki jih je plačal na osnovi svoje pogodbe /rezervacije. Potnik lahko Skifun garancijo uveljavlja ob nastanku naslednjih okoliščin:
 • Smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje. Ob uveljavljanju »Skifun garancije« je potrebno predložiti zdravniško potrdilo ali mrliški list. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja. Zdravniško potrdilo mora vsebovati navedbo, da potnik ni sposoben za potovanje oziroma se mu potovanje iz zdravstvenih razlogov odsvetuje.
 • Smrti potnikovih  svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, tast, tašča, otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja, stari starši), ki potniku  onemogoča potovanje. Za uveljavljanje »Skifun garancije« je potreben mrliški list.
 • Nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikovih ožjih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, otroci, brat ali sestra), ki potniku zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje. Ob uveljavljanju  »Skifun garancije« je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja.
 • Mobilizacija civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna prisotnost potnika. Ob uveljavljanju »Skifun garancije« je potrebno predložiti uradni poziv sodnega ali upravnega organa oziroma pristojnega organa civilne zaščite.
 • Razglasitev epidemije v državi stalnega bivališča in/ali ciljni državi potovanja, pa tudi tranzitnih državah, ki bi potniku onemogočile prihod na cilj. Ob uveljavljanju »Skifun garancije« je merodajna samo in izključno uradna razglasitev epidemije, ki jo izdajo pristojni organi posamezne države.
 • Elementarne nezgode v kraju bivanja, ki potniku onemogočajo potovanje. Elementarna nesreča, je vsaka naravna ali druga nesreča, kjer je človeški faktor kot povzročitelj izključen (suša, toča, požar, poplava, ipd.) in kjer je ogroženo ali prizadeto življenje, zdravje in premoženje potnika in oziroma ali njegove ožje družine. Ob uveljavljanju »Skifun garancije« je potrebno predložiti uradni dokument ustreznega državnega ali občinskega urada ( civilna zaščita, ministrstvo za okolje in prostor, policija…).
»Skifun garancijo« lahko potnik sklene ob sklenitvi pogodbe/rezervacije ali najkasneje v roku 24 ur od sklenitve pogodbe/rezervacije. Vrednost »Skifun garancije« znaša 5 % od seštevka vednosti vseh storitev, ki so navedene na pogodbi/rezervaciji. Vrednost »Skifun garancije« je na pogodbi/rezervaciji, predračunu in na računu prikazana kot samostojna storitev.»Skifun garancija« začne veljati takrat, ko agencija prejme od potnika plačilo celotne vrednosti pogodbe/rezervacije.
Potnik ima pravico do uveljavljanja »Skifun garancije« in s tem vračila vplačanih sredstev samo in izključno v primeru, da pogodbo/rezervacijo o potovanju odpove najkasneje en dan pred pričetkom potovanja. Potnik lahko potovanje odpove v pisni obliki preko elektronske pošte info@skifun.si ali osebno v poslovnih prostorih agencije. Rezervacijo je potrebno odpovedati najkasneje en dan pred začetkom  potovanja najkasneje do 15 ure.
 Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi plačane »Skifun garancije«. Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila vplačanih sredstev iz naslova plačane »Skifun garancije«.
Ne glede na  to, da je potnik plačal »Skifun garancijo«  ima agencija v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 € po pogodbi /rezervaciji ter vplačane premije za odstopnino. Pogoj za uveljavljanje »Skifun garancije«  so poravnane vse obveznosti do agencije po pogodbi/rezervaciji, ki jo je potnik sklenil z agencijo.
Agencija je dolžna potniku povrniti znesek plačanih sredstev zmanjšan za znesek »Skifun garancije« in znesek administrativnih stroškov  v roku 15 dni.
 
11. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI • Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

12. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA • Agencija si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor agencija zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
• za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov,
• za skupine na rednih letalskih progah po Evropi - najmanj 20 potnikov,
• za skupine na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov,
• za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.
Prav tako si agencija pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za agencijo pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V primeru odpovedi med potovanjem ima agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Agencija ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Agencija ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko agencija zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko agencija namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

13. REKLAMACIJE • V primeru reklamacije mora potnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, v pisni obliki ali preko e pošte obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja ali  Agencijo. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti Agencijo. Agencija bo reklamacijo reševala na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžan vložiti v predpisanem roku 8 dni od zaključka potovanja. Agencija ne obravnava reklamacij, ki niso bile na agencijo vsaj ustno predložene med časom trajanja aranžmaja in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Brez pisne reklamacije Agencija ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije Agencija priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi Agencije ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.Pri določitvi višine odškodnine se kot pripomoček  upoštevajo določila Frankfurtske tabele, ki jo priporoča Zveza potrošnikov Slovenije.

14. ZDRAVSTVENI PREDPISI • V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

15. PRTLJAGA • Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Agencija ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

16. IZGUBA DOKUMENTOV • Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

17. INFORMACIJE • Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Agencije bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

18. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV • Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah agencije za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije agencije., zato agencija zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z agencijsko OCENO objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna. Slike namestitvenih objektov in notranje opreme so informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja.
 
19. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.
Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji, z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) zavezuje vse zaposlene v agenciji, vključno tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi, tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali izvajanja storitev operaterja in je opredeljena v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679.
Agencija zbira in vodi v zbirki osebnih podatkov naslednje vrste osebnih podatkov uporabnikov/naročnikov:
 • ime in priimek naročnika, fizična oseba / naziv podjetja za pravne osebe;
 • naslov prebivališča / sedež podjetja za pravne osebe;
 • telefonsko številko, mobilno številko in elektronsko pošto;
 • davčno številko za fizične osebe / davčno in matično številko za podjetja
 • podatke o transakcijskem računu za vzpostavitev plačevanja storitev operaterja preko eRačuna ali Direktne bremenitve;
S soglasjem stranke (e-obrazec/tiskani obrazec) lahko agencija za interne potrebe analiziranja podatkov glede ponudbe storitev zbira tudi druge podatke o stranki.
Podatki se obdelujejo za naslednje namene:
 • dostavljanje dokumentov v zvezi z naročenimi storitvami (dostava, obračun storitev agencije in novice o storitvah agencije)
 • redno obveščanje - brezplačne e-novice, tiskani letaki ali telefonski klici oziroma SMS kratka sporočila
 • boljša ciljna usmerjenost za pošiljanje sporočil in novic o drugih storitvah in ugodnostih v naši ponudbi
 • zvišanje kakovosti naših storitev
 • za potrebe analiz agencije in meritve s ciljem ugotovitve uporabe naših storitev
Stranke lahko svoje naročilo dopolnijo, popravijo ali stornirajo preko e-naslova info@skifun.si ali to na tel.: 01/600 80 80.
On-line storitve agencije SKIFUN uporabljajo piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) lahko agencija stranki pošilja vsa svoja obvestila preko e-naslova, na naslov, ki ga je stranka posredovala agenciji. Agencija je pripravljena stranki račune pošiljate v obliki e-računa, kot pdf dokument po e-mailu ali po pošti.
Agencija ima pravico shranjevati osebne podatke stranke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ji na podlagi teh podatkov redno pošiljati informacije o lastnih novih ali že obstoječih storitvah.

20. KONČNA DOLOČILA • V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA NAKUP SMUČARSKIH VOZOVNIC NA PRODAJNIH MESTIH DRUŽBE PETROL d.d., LJUBLJANA
 
1. PRODAJA SMUČARSKIH VOZOVNIC
Te splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo smučarskih vozovnic na prodajnih mestih družbe PETROL d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: splošni pogoji).
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka: 5025796000, davčna številka: SI 80267432 (v nadaljevanju: PETROL), nastopa kot zastopnik, ki v imenu in na račun družbe S.K.I.F.U.N. d.o.o. prodaja smučarske vstopnice in izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja smučarskih vozovnic na svojih prodajnih mestih.
S.K.I.F.U.N. d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 327519100, davčna številka: SI21917477 (v nadaljevanju: SKIFUN), nastopa kot posrednik pri prodaji smučarskih vstopnic PONUDNIKOV, tj. smučarskih centrov oz. smučišč.
PONUDNIK je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ponuja smučarske vozovnice, ki so predmet prodaje s strani SKIFUN.
KUPEC je pravna ali fizična oseba, ki opravi nakup smučarske vozovnice na PETROLU, na podlagi katere pridobi pravico do koriščenja storitve pri PONUDNIKU.
Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe za nakup smučarskih vozovnic na prodajnih mestih PETROL, ki jih PETROL prodaja v imenu in za račun SKIFUN.
Ti splošni pogoji se nanašajo izključno na nakupa smučarskih vozovnic na prodajnih mestih PETROL, samo koriščenje oziroma uporaba smučarskih vozovnic pri izbranem PONUDNIKU pa je urejena in določena v Splošnih pogojih poslovanja posameznega PONUDNIKA. KUPEC se je posledično dolžan pred nakupom smučarskih vozovnic seznaniti s Splošnimi pogoji poslovanja izbranega PONUDNIKA smučarskih vozovnic objavljenimi na spletni strani posameznega PONUDNIKA.
 
2. PRODAJNA MESTA IN NAKUP SMUČARSKIH VOZOVNIC
Nakup smučarskih vozovnic je mogoč na vseh prodajnih mestih PETROL.
Podatki o smučarskih vozovnicah so pridobljeni neposredno od PONUDNIKOV in so veljavni v času nakupa posameznih smučarskih vozovnic.
Nakup smučarskih vozovnic na prodajnih mestih PETROL je mogoč za smučišča, datume in termine, kot so navedeni na PETROLOVI spletni povezavi https://www.petrol.si/na-poti/zame/petrol-travel/smucarske-vozovnice in na samih prodajnih mestih PETROL.
Podatki o vrstah in cenah smučarskih vozovnic se lahko kadarkoli, brez predhodne najave spremenijo zaradi razlogov na strani PONUDNIKA ali SKIFUN, vendar pa so za KUPCA veljavni, za SKIFUN pa zavezujoči podatki o vrstah in cenah posameznih smučarskih vozovnic, kot so objavljeni v trenutku oprave nakupa na posameznem prodajnem mestu PETROL oz. na zgoraj navedeni PETROLOVI spletni povezavi.
 
3. CENE SMUČARSKIH VOZOVNIC
SKIFUN omogoča nakup več vrst in tipov smučarskih vozovnic izbranih PONUDNIKOV. Za pravilnost cen jamči PONUDNIK v skladu s svojim veljavnim cenikom, kjer ima navedene polne cene posameznih smučarskih vozovnic. Vse cene vsebujejo DDV.
Končna cena nakupa smučarskih vozovnice se izračuna na osnovi podatkov, ki jih v prodajni sistem na podlagi naročila KUPCA vnese blagajničar na posameznem prodajnem mestu PETROL in ki ga potrdi KUPEC. Končna cena je za KUPCA veljavna in za SKIFUN obvezujoča takrat, ko KUPEC izvede plačilo v skladu z veljavnimi plačilnimi pogoji družbe PETROL.
 
4. PLAČILO IN PREVERJANJE STANJA
Izbrane smučarske vozovnice KUPEC kupi na prodajnem mestu PETROL, za kar po oddaji naročila in izvedenem plačilu prejme potrdilo o plačilu oz. račun.
Nakup smučarskih vozovnic na prodajnih mestih PETROL je možen z vsemi plačilnimi sredstvi, ki so v trenutku nakupa podpreta na posameznem prodajnem mestu PETROL. Plačilo smučarskih vozovnic je možno na največ pet (5) obrokov, najnižja vrednost obroka pa znaša 30,00 EUR (z vključenim DDV).
Imetniki K-cardov lahko stanje kupljenih in naloženih smučarskih vstopnic preverijo na podaljšku računa, ki ga prejmejo ob posameznem nakupu.
Vsakokratno stanje posameznega K-carda lahko imetniki K-cardov preverijo tudi neposredno pri SKIFUN, in sicer preko elektronske pošte: info@skifun.si ali na telefonsko številko: 00386 41 755 385. V tem primeru morajo imetniki K-cardov SKIFUN posredovati  kopijo K-carda, iz katere je razvidna številka K-carda in QR koda, ali kopijo računa.
V primeru pridobitve voucherja se na podaljšku računa izpiše spletna povezava, ki jo KUPEC odpre na svoji mobilni napravi ali jo predhodno natisne. Povezava je zapisana v formatu: https://www.skifun.eu/petrol/xxxxxx, pri čemer xxxxxx predstavlja vsakokratno unikatno povezavo oz. številko posameznega KUPCA. V spletnem voucherju so zapisane vse informacije in navodila za prevzem smučarskih vozovnic.
 
5. PREVZEM SMUČARSKIH VOZOVNIC
SKIFUN omogoča KUPCU prevzem smučarskih vozovnic na enega izmed naslednjih načinov:
 • prevzem smučarske vozovnice preko elektronskega medija, tj. K-card;
 • prevzem smučarske vozovnice z voucherjem na blagajni smučarskega centra; ali
 • prevzem smučarske vozovnice pri predstavniku SKIFUN v izbranem smučarskem centru.
Način prevzema smučarskih vozovnic KUPEC izbere v postopku nakupa smučarskih vozovnic na prodajnih mestih PETROL.
 
6. K-CARD /ELEKTRONSKI MEDIJ ZA PRENOS PODATKOV
K-card je elektronski medij, na katerega se zapišejo podatki o izbrani in kupljeni smučarski vozovnici ter omogoča vstop na smučarske naprave pri izbranem PONUDNIKU. K-card ni plačljiv, vendar pa je potrebno ob prevzemu smučarske vozovnice s K-cardom položiti varščino v višini 3,00 EUR, ki se kupcu povrne v gotovini ob vračilu posameznega K-carda. Kupec lahko na prodajnih mestih PETROL vrne le nepoškodovan K-card, ki je primeren za nadaljnjo uporabo. Vračilo zlomljenih in/ali kako drugače poškodovanih K-cardov, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo, ni mogoče in se ne sprejme, v tem primeru pa KUPEC tudi ni upravičen do vračila položene varščine.
Vračilo K-carda je mogoče na kateremkoli prodajnem mestu PETROL, neglede na mesto dejanskega nakupa, pri čemer lahko KUPCI na prodajnih mestih PETROL vrnejo le tiste K-carde, ki so jih tudi kupili pri PETROLU, kar KUPCI izkažejo s predložitvijo računa. Vračilo je možno samo v primeru, če od zadnje akcije npr. nakup smučarske karte ni preteklo več kot 24 mesecev.  Na K-carde, ki niso bili kupljeni na prodajnih mestih PETROL tudi ni mogoče nalaganje smučarskih vozovnic kupljenih na prodajnih mestih PETROL.
 
7. VREMENSKE IN SNEŽNE RAZMERE
Vremenske in/ali snežne razmere niso razlog za odstop KUPCA od pogodbe o nakupu smučarskih vstopnic in zahtevek za vračilo kupnine za kupljene smučarske vstopnice in ravno tako ne vplivajo na spremembo vrednosti ali trajanja kupljenih smučarskih vozovnic. PETROL in SKIFUN ne prevzemata odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin, npr. vremenskih razmer, naravnih nesreč, tehničnih ovir, ipd.
 
8. ODSTOP OD NAKUPA SMUČARSKIH VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH PETROL
 
8.1. PRAVILA O ODSTOPU OD POGODBE O NAKUPA
Na prodajnih mestih PETROL je mogoč odstop od pogodbe za nakup smučarskih vozovnic (v nadaljevanju: nakup) le za tiste smučarske vstopnice, ki so bile tudi dejansko kupljene na prodajnih mestih PETROL, sicer odstop od nakupa ni mogoč, kot je to natančneje opredeljeno v nadaljevanju teh splošnih pogojev.
 
8.2. Odstop od nakupa do 30 minut po nakupu
Če je smučarska vozovnica kupljena 30 min pred podajo zahtevka za odpoved nakupa, je odpoved nakupa mogoča na kateremkoli prodajnem mestu PETROL.
Po 30 minutah ali več po nakupu smučarske vozovnice odpoved nakupa na prodajnih mestih PETROL ni več mogoča. V tem primeru lahko KUPEC odpoved nakup zahteva neposredno pri SKIFUN v skladu s Pogoji poslovanja SKIFUN objavljenimi na spletni povezavi: https://www.skifun.eu/sl/splosni-pogoji.htm, tako da zahtevo za odstop od nakupa posreduje SKIFUN po elektronski pošti na: info@skifun.si,  vsak delovni dan med 9.00 in 17.00 uro.
Zahtevek KUPCA za odstop od nakupa mora vsebovati naslednje podatke:
 • navedbo razloga za odstop od nakupa;
 • ime in priimek ter naslov prebivališča KUPCA;
 • TRR številka KUPCA;
 • kodo oz. številko voucherja ter naziv smučarske vozovnice;
 • potrdilo o plačilu oziroma račun o opravljenem nakupu smučarske vstopnice.
 •  
9. REKLAMACIJE
PETROL kot zastopnik SKIFUN pri prodaji smučarskih vstopnic ni odgovoren za reševanje reklamacij kupcev vezanih na nakup smučarskih vstopnic na prodajnih mestih PETROL, temveč je za reševanje le-teh v celoti in izključno odgovoren SKIFUN kot prodajalec smučarskih vstopnic.
Vse reklamacije vezane na nakup smučarskih vstopnic na prodajnih mestih PETROL posledično obravnava in rešuje reklamacijska služba SKIFUN, in sicer na elektronskem naslovu info@skifun.si ali na telefonski številki: 00386 41 755 385, vsak delovnik med 9. in 17. uro. SKIFUN se zavezuje vložniku reklamacije posredovati pisni odgovor na reklamacijo v skladu in v rokih opredeljenih z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo potrošnikov.
 
10. KONČNE DOLOČBE
Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si in so na vpogled KUPCEM dostopni tudi na vseh prodajnih mestih PETROL.
Za vsa razmerja, ki s temi splošnimi pogoji poslovanja niso urejena, se neposredno uporabljajo Pogoji poslovanja SKIFUN, objavljeni na spletni strani https://www.skifun.eu/sl/splosni-pogoji.htm, ki te splošne pogoje dopolnjujejo.
SKIFUN in PETROL si pridržujeta pravico kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremeniti te splošne pogoje.
SKIFUN si  prizadeva,  da  se  vsi  morebitni  spori  rešujejo  sporazumno.  V  nasprotnem  primeru  je  za  reševanje  sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
SKIFUN ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZlsRPS).
Zadnja objava splošnih pogojev: Julij 2020.
 
PLAČILNI POGOJI 

PRIJAVE, VPLAČILA IN POPUSTI • Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, ki je posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Naročilo mora vsebovati ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča.
Pogodba je sklenjena v primeru, ko jo potnik in agencija potrdita s podpisom v roku 24 ur, v primeru telefonske ali internetne prodaje pa z dnem, ko Agencija prejme plačilo rezerviranega aranžmaja v celoti ali v pogodbi/prijavnici dogovorjenem delnem znesku.Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša  toliko kot je navedeno na predračunu ali računu in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter dokončno potrjuje rezervacijo. Preostali del vrednosti pogodbe/rezervacije mora potnik plačati v skladu z datumi in roki, ki so navedeni na predračunu ali računu. V primeru, da potnik svojih obveznosti ne poravna v rokih , kot so navedeni na predračunu ali računu,se šteje, da je potnik enostransko odstopil od pogodbe/rezervacije.

Potnik lahko plača rezerviran aranžma s sledečimi plačilnimi sredstvi:

- z gotovino v poslovalnici 
- s kreditno kartico v poslovalnici 
-  s kreditno kartico v spletni trgovini
- z nakazilom na transakcijski račun

PRIJAVNINA IN CENIK STORITEV • Ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino v višini 15 EUR. Za rezervacije na spletni strani www.skifun.eu in www.citybreak.si  se prijavnina ne zaračunava.

CENIK TSC CENIK TSC (TICKETING SERVICE CHARGE) ZA POSREDOVANJE PRI PRODAJI LETALSKIH VOZOVNIC • Strošek posredovanja je odvisen od števila segmentov in vrste letalske karte ter se računa za vsako izdano vozovnico. Aktualni cenik je objavljen v informacijah o stroških poslovanja , ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnicah agencije.
Posebno določilo za nizko cenovne prevoznike: rezervacije v teh primerih izvedemo izključno na željo potnika in na potnikovo odgovornost; morebitna naknadna doplačila (tudi po povratku) in spremembe gredo v celoti na račun potnika.

Cenik:

Karta z 1 segmentom
(ekonomski in poslovni razred) 15€

Karta z 2 segmentoma
(ekonomski in poslovni razred) 30€

Karta z 3 segmenti in več po Evropi
- ekonomski razred 45€
- poslovni razred 85€
Medcelinski let

- ekonomski razred 65€
- poslovni razred 120€

Rekonfirmacija rezervacije 10€
Sprememba rezervacije 20€
Refundacija ali ponovna izdaja karte 20€
Dostava karte s kurirjem ali hitro pošto 30€
Sprememba s strani prevoznika 0€

S.K.I.F.U.N., svetovanje in storitve, d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana

 
 

Copyright © 2007–2021 SKIFUN.eu™ | All rights reserved. / Vse pravice pridržane.