+386 1 600 80 87
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatek ni obvezen
* Podatek ni obvezen


Pogoji poslovanja
1. SPLOŠNA DOLOČILA • Sfun Turizem d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 118a, Ljubljana, DŠ SI55980228, Matična številka: 9373799000 (v nadaljevanju agencija) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/rezervacije. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe/rezervacije, ki jo podpišeta agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje ali naročanja preko elektronske pošte oziroma prodaje po internetu, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko ali preko elektronske pošte oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.skifun.si  in www.citybreak.si. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

2. PRIJAVA • Potnik lahko rezervira in naroči turistični aranžma osebno v poslovalnici ali pri eni od njenih pooblaščenih turističnih agencij oziroma po telefonu ali preko elektronske pošte ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z agencijo pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali elektronski pošti ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju oz. se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je poslana v Agencijo.

2a. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV NA SPLETU • Potnik je dolžan naročeno storitev plačati v roku 24 ur po opravljeni rezervaciji oziroma naslednji delovni dan v primeru rezervacije v petek, soboto, nedeljo in ob praznikih. Plačilo se izvede na transakcijski račun agencije. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, navodil za potovanje in posebnih pogojev oziroma ponudb tisti trenutek, ko je naročil posamezno ponudbo agencije preko interneta, saj so ti objavljeni na spletni strani agencije.
• V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in navodil za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani agencije, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.
• Internetna prijava potnika je mogoča najkasneje  1 dan pred pričetkom potovanja, razen v kolikor posebni pogoji agencije ne določajo drugače.

3. POSEBNE STORITVE • Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti itd.) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, lokalni vodiči itd.). Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku agencije v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, ter v skladu z veljavnim cenikom te storitve na dan koriščenja, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.

4. PLAČILO • Pogodba je sklenjena v primeru, ko jo potnik in Agencija potrdita s podpisom v roku 24 ur, v primeru telefonske ali internetne prodaje pa z dnem, ko Agencija prejme plačilo rezerviranega aranžmaja v celoti ali v pogodbi/prijavnici dogovorjenem delnem znesku.. Ko potnik po telefonu ali preko elektronske pošte naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša toliko kot je navedeno na predračunu ali računu in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter dokončno potrjuje rezervacijo. Preostali del vrednosti pogodbe/rezervacije mora potnik plačati v skladu z datumi in roki, ki so navedeni na predračunu ali računu. V primeru, da potnik svojih obveznosti ne poravna v rokih, kot so navedeni na predračunu ali računu, se šteje, da je potnik enostransko odstopil od pogodbe/rezervacije. Agencija v tem primeru smatra, da je potnik enostransko odstopil od pogodbe/rezervacije in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz 7. točke teh Splošnih pogojev.
Potnik lahko plača rezerviran aranžma s sledečimi plačilnimi sredstvi:
 • s kreditno kartico na spletni strani
 • z nakazilom na transakcijski račun
Ob skupinskih potovanjih je potnik ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična Agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično Agencijo.

5. PRTLJAGA • Agencija v času trajanja aranžmaja ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano prtljago, smučarsko opremo ali dr
ugo opremo potnika, razen v primeru, ko je zavarovanje prtljage, smučarske ali druge opreme vključeno v ceno aranžmaja, kar je jasno razvidno iz pogodbe/rezervacije, sklenjene med potnikom in Agencijo. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. 

6. POTNI DOKUMENTI • Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je enostransko odstopil od pogodbe/rezervacije. Agencija v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum Agencija, ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje Agencije pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma Agencija potniku v nobenem primeru ne vrača. 
Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

7. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA  • Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 15. ure v poslovalnici, kjer se je prijavil ali preko elektronske pošte poslane na e naslov info@citybreak.si. Pisne odpovedi, prejete po 15.uri, bo Agencija lahko obravnavala šele naslednji delovni dan. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima Agencija pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove potovanje, je dolžan Agenciji povrniti stroške odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov odpovedi potovanja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved. Višina stroškov odpovedi glede na datum potovanja, je sestavni del vsake pogodbe/rezervacije.

Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani Agencije ali pooblaščenega krajevnega agenta. Agencijo mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku potovanja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava agencija potniku 15 € administrativnih stroškov oz. po določilih organizatorja aranžmaja, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz 7. točke teh pogojev. V primeru, da potnik odstopi od pogodbe/rezervacije zaradi višje sile, ima agencija pravico do povračila svojih stroškov.

8. VREMENSKE RAZMERE • Vremenske razmere niso razlog za odpoved potovanja sklenjenega v pogodbi/rezervaciji. Agencija ravno tako ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja, ki je lahko posledica slabih vremenskih razmer, naravnih nesreč, tehničnih ovir…

9. GARANCIJA OB ODPOVEDI POTOVANJA • Potnik lahko ob prijavi/rezervaciji vplača Agenciji »Garancijo ob odpovedi potovanja« ( v nadaljevanju »Garancija odpovedi«), ki mu zagotavlja vračilo vplačanih sredstev iz strani agencije v kolikor potniku najkasneje en dan pred začetkom potovanja nastanejo okoliščine, ki mu onemogočijo koriščenje storitev agencije, ki jih je plačal na osnovi svoje pogodbe /rezervacije.
Potnik lahko »Garancija odpovedi« uveljavlja ob nastanku naslednjih okoliščin:
 • Smrti, nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti zdravniško potrdilo ali mrliški list. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja. Zdravniško potrdilo mora vsebovati navedbo, da potnik ni sposoben za potovanje oziroma se mu potovanje iz zdravstvenih razlogov odsvetuje.
 • Smrti potnikovih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istospolni partner, starši, krušni starši, tast, tašča, otroci, krušni otroci, zet, snaha, brat, sestra, vnuk, vnukinja ali stari starši), ki potniku onemogoča potovanje. Za uveljavljanje »Garancijo ob odpovedi« je potreben mrliški list.
 • Nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja potnikovih ožjih svojcev (zakonec, zunajzakonski partner, istosponi partner, starši, kruni starši, otroci, krušni otroci, brat ali sestra), ki potniku zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje. Za uveljavljanje »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti zdravniško potrdilo. Zdravniško potrdilo mora biti izdano pred začetnim datumom potovanja.
 • Mobilizacija civilne zaščite ter poziva sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna prisotnost potnika. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi« je potrebno predložiti uradni poziv sodnega ali upravnega organa oziroma pristojnega organa civilne zaščite.
 • Elementarne nezgode v kraju bivanja, ki potniku onemogočajo potovanje. Elementarna nesreča, je vsaka naravna ali druga nesreča, kjer je človeški faktor kot povzročitelj izključen (suša, toča, požar, poplava, ipd.) in kjer je ogroženo ali prizadeto življenje, zdravje in premoženje potnika in oziroma ali njegove ožje družine. Ob uveljavljanju »Garancije ob odpovedi«, je potrebno predložiti uradni dokument ustreznega državnega ali občinskega urada (civilna zaščita, ministrstvo za okolje in prostor, policija…).
Zaščita pred odpovedjo ne obstaja, če potovanja ne morete ali ne želite začeti, ker ste tvegani pacient ali vas skrbi okužba zaradi vse večjega števila primerov nalezljive bolezni na vašem počitniškem kraju. Tako kot prej se tudi sedaj premije ne ločujejo med visoko tveganimi in netveganimi bolniki in tako kot prej, ni nobenih starostnih omejitev. Stroški profilaktičnega testa Covid-19, "predpisani" ob vstopu in izstopu, niso zajeti.
»Garancija odpovedi«, se lahko sklene tudi po roku 24 ur od sklenitve pogodbe/rezervacije, vendar pa začne veljati 10 dni od sklenitve oz., ko Agencija prejme od potnika plačilo celotne vrednosti pogodbe/rezervacije. Vrednost »Garancij odpovedi« znaša 5 % od seštevka vrednosti vseh storitev, ki so navedene na pogodbi/rezervaciji (razen letalskih vozovnic). Vrednost »Garancije odpovedi«, je na pogodbi/rezervaciji, predračunu in na računu prikazana kot samostojna storitev.
Potnik ima pravico do uveljavljanja »Garancije odpovedi« in s tem vračila vplačanih sredstev samo in izključno v primeru, da pogodbo/rezervacijo o potovanju odpove najkasneje do 15. ure, en dan pred pričetkom potovanja. Potnik lahko potovanje odpove v pisni obliki preko elektronske pošte info@citybreak.si ali osebno v poslovnih prostorih agencije. Ob uveljavljanju »»Garancije odpovedi«, « je potnik dolžan predložiti zahtevana uradna dokazila. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila na podlagi vplačane »Garancije odpovedi«. Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila vplačanih sredstev iz naslova vplačane »Garancije odpovedi«.
Ne glede na potnikovo vplačilo »Garancije odpovedi«, ima agencija, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 € po pogodbi /rezervaciji ter vplačane premije za odstopnino. Pogoj za uveljavljanje »Garancije odpovedi«, so poravnane vse obveznosti do Agencije po pogodbi/rezervaciji, ki jo je potnik sklenil z Agencijo. Agencija je dolžna potniku povrniti znesek vplačanih sredstev zmanjšan za znesek »Garancije odpovedi« in znesek administrativnih stroškov v roku 15 dni od odpovedi pogodbe/rezervacije.
 
»Garancijo odpovedi«, lahko potnik sklene za vsa potovanja in storitve (razen aranžmajev z letalskim prevozom) iz ponudbe blagovnih znamk Citybreak (objavljeno na spletni strani www.citybreak.si), Skifun (objavljeno na spletni strani www.skifun.eu) in MTB Holidays (objavljeno na spletni strani www.mtbholidays.si).
 
9a. RIZIKO ODPOVEDI V PRIMERU ARANŽMAJEV Z LETALSKIM PREVOZOM
 
Potnik ima možnost ob rezervaciji potovalnega aranžmaja z letalskim prevozom, vplačati riziko odpovedi, ki ga lahko koristi ob odpovedi potovanja s strani potnika in ob predložitvni ustreznega potrdila/dokazila.
Stroški odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja se povrnejo, če nepričakovano ne morete na potovanje ali ga morate predčasno prekiniti zaradi enega izmed spodaj navedenih vzrokov:
 • nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne);
 • nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti člana družine, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanja, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju. Za družinske člane se štejejo zakonec,oz. življenski sopotnik v skupnem go-spodinjstvu, otroci partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe;
 • težjih zapletov pri nosečnosti;
 • pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališče zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.
Covid 19 - Zaradi izboljšanih razmer COVID-19 ne bomo razvrstili med pandemijo in zato kot razlog za izključitev pri zavarovanju odpovedi in prekinitve potovanja, dokler bodo razmere stabilne in posledično ne bo prišlo do poostritve ukrepov, zlasti omejitev potovanja. Dokler bodo razmere še naprej stabilne, bo znova veljalo zavarovanje za popolno odpoved in prekinitev potovanja.
Vendar pa ne obstaja zaščita pred odpovedjo, če potovanja ne morete ali ne želite začeti, ker ste tvegani pacient ali vas skrbi okužba zaradi vse večjega števila primerov na vašem počitniškem kraju. Tako kot prej se tudi sedaj premije ne ločujejo med visoko tveganimi in netveganimi bolniki in tako kot prej, ni nobenih starostnih omejitev. Nezavarovano je tudi, če ne morete potovati, ker ste postavljeni v karanteno zaradi stika z okuženo osebo (npr. v vrtcu ali na delovnem mestu), ne da bi sami imeli simptome bolezni in brez da bi bili sami pozitivno testirani. Stroški profilaktičnega tesat Covid-19, "predpisani" ob vstopu in izstopu, niso zajeti.
 
Riziko odpovedi; zavarovalno varstvo se začne ob sklenitvi zavarovanja ob rezervaciji potovanja. Ob sklenitvi zavarovanja po rezervaciji potovanja so zavarovani samo dogodki, ki se zgodijo po 10. dnem od sklenitve zavarovanja (razen nesreč, smrti ali naravnih nesreč). Konča se z nastopom zavarovanega potovanja.
 
Premije:
 
Cena potovanja do        Premija  
200€   11€
300€   16€
400€   20€
500€   24€
750€   35€
1000€   46€
1500€   69€
2000€   92€
2500€   115€
3000€   138€
4000€   184€
 
10. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI • Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

11. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA • Agencija si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 5 (pet) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor agencija zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
• za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov,
• za skupine na rednih letalskih progah po Evropi - najmanj 20 potnikov,
• za skupine na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov,
• za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.
Prav tako si agencija pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za agencijo pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V primeru odpovedi med potovanjem ima agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Agencija ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Agencija ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko agencija zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko agencija namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

12. REKLAMACIJE • V primeru reklamacije mora potnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, v pisni obliki ali preko e pošte obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja ali  Agencijo. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti Agencijo. Agencija bo reklamacijo reševala na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžan vložiti v predpisanem roku 8 dni od zaključka potovanja. Agencija ne obravnava reklamacij, ki niso bile na agencijo vsaj ustno predložene med časom trajanja aranžmaja in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Brez pisne reklamacije Agencija ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije Agencija priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi Agencije ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.Pri določitvi višine odškodnine se kot pripomoček  upoštevajo določila Frankfurtske tabele, ki jo priporoča Zveza potrošnikov Slovenije.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI • V primeru, ko so v programih navedena ali zahtevana potrebna cepljenja, si je vsak potnik sam dolžan priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

14. INFORMACIJE • Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Agencije bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

15. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV • Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah agencije za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije agencije, zato agencija zanje ne odgovarja. Nekateri objekti so ocenjeni z agencijsko OCENO objektov (ocena temelji na osnovi dolgoletnih izkušenj, pohval in pripomb), ki se lahko razlikuje od uradne kategorizacije objekta in je zgolj informativna. Slike namestitvenih objektov in notranje opreme so informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja.
 
16. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV • Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.
Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji, z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) zavezuje vse zaposlene v agenciji, vključno tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi, tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali izvajanja storitev operaterja in je opredeljena v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679.
Agencija zbira in vodi v zbirki osebnih podatkov naslednje vrste osebnih podatkov uporabnikov/naročnikov:
 • ime in priimek naročnika, fizična oseba / naziv podjetja za pravne osebe;
 • naslov prebivališča / sedež podjetja za pravne osebe;
 • telefonsko številko, mobilno številko in elektronsko pošto;
 • davčno številko za fizične osebe / davčno in matično številko za podjetja
 • podatke o transakcijskem računu za vzpostavitev plačevanja storitev operaterja preko eRačuna ali Direktne bremenitve;
S soglasjem stranke (e-obrazec/tiskani obrazec) lahko agencija za interne potrebe analiziranja podatkov glede ponudbe storitev zbira tudi druge podatke o stranki.
Podatki se obdelujejo za naslednje namene:
 • dostavljanje dokumentov v zvezi z naročenimi storitvami (dostava, obračun storitev agencije in novice o storitvah agencije)
 • redno obveščanje - brezplačne e-novice, tiskani letaki ali telefonski klici oziroma SMS kratka sporočila
 • boljša ciljna usmerjenost za pošiljanje sporočil in novic o drugih storitvah in ugodnostih v naši ponudbi
 • zvišanje kakovosti naših storitev
 • za potrebe analiz agencije in meritve s ciljem ugotovitve uporabe naših storitev
Stranke lahko svoje naročilo dopolnijo, popravijo ali stornirajo preko e-naslova info@citybreak.si ali to na tel.: 01/600 80 80.
On-line storitve agencije SKIFUN uporabljajo piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) lahko agencija stranki pošilja vsa svoja obvestila preko e-naslova, na naslov, ki ga je stranka posredovala agenciji. Agencija je pripravljena stranki račune pošiljate v obliki e-računa, kot pdf dokument po e-mailu ali po pošti.
Agencija ima pravico shranjevati osebne podatke stranke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ji na podlagi teh podatkov redno pošiljati informacije o lastnih novih ali že obstoječih storitvah.

17. KONČNA DOLOČILA • V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno stvarno sodišče v Ljubljani
 
18. POTOVANJE V ČASU PANDEMIJE • Potnik je v času potovanja dolžan upoštevati vsa navodila in ukrepe s strani domačih in tujih pristojnih organov. Agencija ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli kazni, zaplete ali spore, ki so nastali kot posledica ponitkovega neupoštevanja navodil in ukrepov proti zajezitvi pandemije.
 
Zadnja objava splošnih pogojev: Julij 2023.
Sfun Turizem d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 118A, 1000 Ljubljana
Copyright © 2007–2023 SKIFUN.eu™ | All rights reserved. / Vse pravice pridržane.